ایمیل

ورود به سامانه پست الکترونیکی IRMEDICALS.IR 

24115.ir irmedicala.ir درخواست ایمیل

تنظیمات ایمیل برای نرم افزار های رابط ایمیل آندروید، IOS و ویندوز :

Secure SSL/TLS Settings (Recommended)
Username: drmofatteh@irmedicals.ir
Password: Use the email account’s password.
Incoming Server: irmedicals.ir

  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: irmedicals.ir

  • SMTP Port: 465
IMAP, POP3, and SMTP require authentication.