ایمیل

ورود به سامانه پست الکترونیکی IRMEDICALS.IR 

ایمیل بیماران ارجاع ایمیل اقتصادی 24115.ir خرید اشتراک پست الکترونیکی
ایمیل بیماران ارجاع ایمیل اقتصادی ۲۴۱۱۵٫ir خرید اشتراک پست الکترونیکی

تنظیمات ایمیل برای نرم افزار های رابط ایمیل آندروید، IOS و ویندوز :

Secure SSL/TLS Settings (Recommended)

 

 

Username: id@irmedicals.ir
Password: Use the email account’s password.
Incoming Server: irmedicals.ir

  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: irmedicals.ir

  • SMTP Port: 465
IMAP, POP3, and SMTP require authentication.

ایمیل بیماران ارجاع ایمیل اقتصادی ۲۴۱۱۵٫ir خرید اشتراک پست الکترونیکی

ایمیل بیماران ارجاع ایمیل اقتصادی ۲۴۱۱۵٫ir خرید اشتراک پست الکترونیکی